eJustice

VENDIMET E FUNDIT NË PLATFORMË

Shih te gjitha

Gjykata Themelore Gjakovë

Departamenti për Krime të Rënda,

Numri i rastit: PKR. nr. 63/16

Data e inicimit të procedurës:2016-05-11

Data e Vendimit:2016-12-21

Gjykatësi/ja:Gëzim Pozhegu

Baza ligjore:KPPRK,KPRK

Gjykata Themelore Ferizaj

Departamenti për të Mitur,

Numri i rastit:rr

Data e inicimit të procedurës:2017-07-18

Data e Vendimit:2017-07-05

Gjykatësi/ja:Kreshnik Radoniqi

Baza ligjore:rrr

Gjykata Themelore në Pejë

Departamenti i përgjithshëm,

Numri i rastit:P.nr.640/14

Data e inicimit të procedurës:2014-09-16

Data e Vendimit:2017-02-23

Gjykatësi/ja:Florije Zatriqi

Baza ligjore:KPPRK,KPRK

Gjykata Themelore në Pejë

Departamenti i përgjithshëm,

Numri i rastit:P.nr.525/16

Data e inicimit të procedurës:2016-06-14

Data e Vendimit:2017-03-22

Gjykatësi/ja:Florije Zatriqi

Baza ligjore:KPPRK,KPRK

Gjykata Themelore Gjakovë

Departamenti për Krime të Rënda,

Numri i rastit:106/16

Data e inicimit të procedurës:2016-08-23

Data e Vendimit:2017-01-30

Gjykatësi/ja:Gëzim Pozhegu

Baza ligjore:KPPK,KPRK

Seancat dëgjimore

23 July 2017

 • Numri i rastit

 • Vepra / Objekti i kontekstit

 • Data/Ora

 • Gjykatësi

 • <%seanc.gjykata.name%>

 • <%seanc.city.name%>

 • <%seanc.numri_i_lendes%>

 • <%seanc.vepra%>

 • <% seanc.data_seances %> | <%seanc.ora | date : 'H:mm'%>

 • <%seanc.gjykatesi.name%>

  i

Sot nuk ka orar të gjykimeve

INFOGRAFIKET E FUNDIT

Shih te gjitha